คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances
คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances
ชื่อเรื่อง :
คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances
ปี :
2535
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉันทนา อารมย์ดี
ผู้แต่งร่วม :
ปิยะนาถ ตันติวิรมานนท์, พัชรินทร์ ริยะวงษ์

ฉันทนา อารมย์ดี and others. 2535. คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ฉันทนา อารมย์ดี and others. (2535) คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ฉันทนา อารมย์ดี and others. คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535. Print.

ฉันทนา อารมย์ดี and others. (2535) คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.