การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
ปี :
2535
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิชุดา ไชยศิวามงคล
ผู้แต่งร่วม :
-

วิชุดา ไชยศิวามงคล,วิชุดา ไชยศิวามงคล..[และคนอื่นๆ]. 2535. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วิชุดา ไชยศิวามงคล,วิชุดา ไชยศิวามงคล..[และคนอื่นๆ]. (2535) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วิชุดา ไชยศิวามงคล,วิชุดา ไชยศิวามงคล..[และคนอื่นๆ]. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535. Print.

วิชุดา ไชยศิวามงคล,วิชุดา ไชยศิวามงคล..[และคนอื่นๆ]. (2535) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0