การตรวจพบและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A12
การตรวจพบและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A12
ชื่อเรื่อง :
การตรวจพบและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A12
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกทิพย์ ภักดีบำรุง
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง. 2532. การตรวจพบและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A12. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง. (2532) การตรวจพบและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A12 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง. การตรวจพบและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A12. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง. (2532) การตรวจพบและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A12 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0