การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนประชากรศึกษา ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สำหรับครูระดับประถมปีที่ 5 และปีที่ 6
การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนประชากรศึกษา ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สำหรับครูระดับประถมปีที่ 5 และปีที่ 6
ชื่อเรื่อง :
การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนประชากรศึกษา ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สำหรับครูระดับประถมปีที่ 5 และปีที่ 6
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์. 2530. การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนประชากรศึกษา ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สำหรับครูระดับประถมปีที่ 5 และปีที่ 6. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์. (2530) การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนประชากรศึกษา ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สำหรับครูระดับประถมปีที่ 5 และปีที่ 6 . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์. การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนประชากรศึกษา ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สำหรับครูระดับประถมปีที่ 5 และปีที่ 6. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์. (2530) การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนประชากรศึกษา ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยม สำหรับครูระดับประถมปีที่ 5 และปีที่ 6 . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.