ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว
ชื่อเรื่อง :
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทนา กฐินทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

จันทนา กฐินทอง. 2532. ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จันทนา กฐินทอง. (2532) ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จันทนา กฐินทอง. ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

จันทนา กฐินทอง. (2532) ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.