การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธงชัย อินทรพาณิชย์
ผู้แต่งร่วม :
จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธงชัย อินทรพาณิชย์. 2537. การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ธงชัย อินทรพาณิชย์. (2537) การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ธงชัย อินทรพาณิชย์. การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

ธงชัย อินทรพาณิชย์. (2537) การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0