ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์
ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์
ชื่อเรื่อง :
ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประสพโชค พร้อมมูล
ผู้แต่งร่วม :
-

ประสพโชค พร้อมมูล. 2539. ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ประสพโชค พร้อมมูล. (2539) ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ประสพโชค พร้อมมูล. ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

ประสพโชค พร้อมมูล. (2539) ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-แคนาดา ประจำปี 2528
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน