การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก
การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นาถสุภางค์ ไกรอาบ
ผู้แต่งร่วม :
-

นาถสุภางค์ ไกรอาบ. 2539. การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

นาถสุภางค์ ไกรอาบ. (2539) การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

นาถสุภางค์ ไกรอาบ. การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

นาถสุภางค์ ไกรอาบ. (2539) การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.