ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
ผู้แต่งร่วม :
-

จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ. 2540. ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. ภาควิชาวิจัยการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ. (2540) ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ. ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ. (2540) ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0