ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
ชื่อเรื่อง :
ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกษรา ปัทมพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกษรา ปัทมพันธุ์. 2541. ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เกษรา ปัทมพันธุ์. (2541) ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เกษรา ปัทมพันธุ์. ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

เกษรา ปัทมพันธุ์. (2541) ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0