การวิเคราะห์เอกลักษณ์สารลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตการฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง : ผลกระทบของความยาวคอลัมน์
การวิเคราะห์เอกลักษณ์สารลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตการฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง : ผลกระทบของความยาวคอลัมน์
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เอกลักษณ์สารลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตการฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง : ผลกระทบของความยาวคอลัมน์
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวิมล นิลรัตน์นิศากร
ผู้แต่งร่วม :
Suwimol Nilratnisakorn

สุวิมล นิลรัตน์นิศากร. 2541. การวิเคราะห์เอกลักษณ์สารลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตการฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง : ผลกระทบของความยาวคอลัมน์. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สุวิมล นิลรัตน์นิศากร. (2541) การวิเคราะห์เอกลักษณ์สารลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตการฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง : ผลกระทบของความยาวคอลัมน์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

สุวิมล นิลรัตน์นิศากร. การวิเคราะห์เอกลักษณ์สารลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตการฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง : ผลกระทบของความยาวคอลัมน์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541.

สุวิมล นิลรัตน์นิศากร. (2541) การวิเคราะห์เอกลักษณ์สารลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตการฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง : ผลกระทบของความยาวคอลัมน์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.