การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร
การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร
ชื่อเรื่อง :
การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
ผู้แต่งร่วม :
Photchaman Samakhabut

พจน์มาลย์ สมรรคบุตร. 2541. การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พจน์มาลย์ สมรรคบุตร. (2541) การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พจน์มาลย์ สมรรคบุตร. การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

พจน์มาลย์ สมรรคบุตร. (2541) การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ดนตรีผู้ไทย
เจริญชัย ชนไพโรจน์