เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
21 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการมาเยือนจังหวัดตรัง
22 อิทธิพลของการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ส่งผลต่อการมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย
23 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มสินค้าข้าวในประเทศไทย
24 ปัจจัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ต่อศักยภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราด
25 การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
26 การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน
27 สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 ปัจจัยและการยอมรับในเทคโนโลยีในระบบของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)
29 ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่อยู่ในดัชนี SET100
30 อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค