เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Cs ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs ปัจจัย การโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจใน การใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจภาพยนตร์ออนไลน์ รูปแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย
13 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร
14 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
15 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่มีต่อฉลากบรรจุภัณฑ์ของนิสิตปริญญาตรีที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
17 การถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ ๙ บวร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
18 การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย
19 กลยุทธ์การบริหารการคงสภาพของสถานศึกษาดีเด่น
20 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าเชิงสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย