เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 การรีแบรนด์ดิ้งเครื่องสำอางศรีจันทร์ที่มีผลต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
12 ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
13 การพัฒนาความสามารถการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด
14 การจัดเส้นทางการป้อนไฟฟ้าแบบพลวัตในระบบจำหน่ายของสมาร์ตกริด
15 ความสัมพันธ์ทุนทางปัญญา กับ มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด
16 การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
17 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ของสถานประกอบการในจังหวัดเลย
18 การกำกับดูแลกิจการ ผลการดำเนินงานและมูลค่ากิจการตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม MAI
19 การตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพอื่นของผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
20 แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาว ในประเทศไทย