เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
41 ปัจจัยของต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงินและกำไรขั้นต้นที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
42 ปัจจัยของความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนี SET 100
43 การวิเคราะห์องค์ประกอบจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ในทัศนคติของผู้ทำบัญชี
44 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรสุทธิต่อหุ้นวิธีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน:บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
45 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
46 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในการเสนอขายครั้งแรก (IPO Underpricing ) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
47 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560) กรณีศึกษาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
48 การประกอบวิชาชีพทันตกรรม : ศึกษากรณีทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
49 กลวิธีการสื่อสารของกิจการเพื่อสังคมกาแฟอาข่า อ่ามา เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวอาข่า
50 มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังการปล่อยให้มีงานทำ