เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
21 ปัญหาการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเล
22 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาล่ามในชั้นสอบสวน
23 การศึกษาและบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ศึกษากรณีระยะเวลาในการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ
24 การพิสูจน์ตัวจริงแบบมัลติโมดัลชีวมิติด้วยการรู้จำใบหน้าและ เสียงเพื่อการบริการประมวลผลแบบคลาวด์
25 Research on authorized leadership, Psychological empowerment and employee innovation performance
26 The application of immersion teaching method in learning Chinese speaking skill for grade 5 Thai students
27 การศึกษาเจตคติของเจ้าพนักงานฝ่ายความมั่นคง ต่อการสงคราม สารสนเทศดิจิทัล แนวทางป้องกัน และโต้ตอบ
28 การประเมินผลเชิงดุลยภาพของการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทย
29 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
30 การพัฒนาแผนปฏิบัติการกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS