เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบ Aerobic และ Weight Training ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครราชสีมา
12 ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิว ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C
13 การลดของเสียในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
14 การปรับปรุงการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
15 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ของกองสิทธิบัตรไทย
16 ความสุขจากการพึ่งตนเองในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
17 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
19 การพัฒนาประสิทธิผลการให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
20 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด