บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 เตาปฏิกรณ์ทอรีแฟคชั่นแบบฟิกซ์เบดพร้อมระบบจัดการความร้อนโดยใช้ท่อกาลักความร้อน
12 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL
13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการผลิตสินค้าและบริการและความสามารถด้านกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
15 การประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในโรงพยาบาลศรีประจันต์
16 Preparation of cetirizine dihydrochloride oral fast disintegrating tablet
17 ไหว้พระ 9 วัด การท่องเที่ยวและผลกระทบต่อทรัพยากรวัฒนธรรม
18 การศึกษาวิถีชีวิตคนกับป่า กรณีศึกษา ชุมชนในบริเวณเขตป่าสัมปทาน ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ตำบลนำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
19 การศึกษาวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนเส้นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 (เส้นทางห้วยปลามุง) บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20 การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย