บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 การศึกษารูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าและผลกระทบทางการเงินจาก Solar PV Rooftop สำหรับภาคประชาชนต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12 การจำลองการใช้พลังงานในอาคารเพื่อประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน : กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13 การพัฒนาการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
14 การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
15 การลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการ ABC – VED Analysis : กรณีศึกษาโรงงานเครื่องผลิตสำอาง
16 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์)โดยใช้โครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
17 การลดอัตราชำรุดของเครื่องจักร กรณีศึกษางานซ่อมบำรุงในสายการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี
18 การศึกษาผลกระทบทางเทคนิคในระบบไฟฟ้ากับการติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในสถานีไฟฟ้าด่านขุนทดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
19 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของร้านราชาปลาทองเพื่อการขายสินค้าออนไลน์และการบริหารจัดการคลังสินค้า
20 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2