บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
21 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทขนส่งในการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
22 การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก จังหวัดอุดรธานี
23 การจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการจัดเก็บสินค้า
24 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการไปรษณีย์ที่ อ.ละหาร จังหวัดนนทบุรี
25 การเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์การขาย ด้วยระบบ AI กรณีศึกษาของบริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
26 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ตัวอย่าง จำกัด
27 พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการมาท่องเที่ยว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
28 ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
29 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
30 การบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร