บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
31 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานศาลยุติธรรม
32 ผลกระทบของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีภาครัฐ
33 การศึกษาองค์ประกอบในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM
34 การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใช้ระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
35 ความสัมพันธ์ระหว่างกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับมูลค่าตามบัญชี ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
36 ความพร้อมในด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี หน่วยงานภาครัฐ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบัญชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
38 อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ส่งผล ต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100
39 การยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก ในเขตกรุงเทพมหานคร
40 การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางภาษี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16, 17 และ 18