เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด และการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
13 อำนาจศาลปกครองกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
14 บทเรียนออนไลน์ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษา
15 แนวทางพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
16 ประสิทธิผลการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ต่อความสุขของผู้สูงอายุ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
17 Cultural translation and text sentiment analysis: A translation of the ‘O Matter’ poetic chapbook
18 ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ
19 ระบบฆ่าเชื้อชนิดความร้อนต่ำแบบต่อเนื่องบนสายการผลิตผักผลไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงและโคโรนาโอโซน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา หจก. เพื่อทรัพย์ฟู้ดการเกษตร จังหวัดนครปฐม
20 การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง