เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
12 โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดระยองและจังหวัดศรีสะเกษ
13 โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน
14 โครงการศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”
16 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบคลังปัญญา เพื่อการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิค: กรณีศึกษาสาขาปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
17 การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
18 โครงการพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นฐานเพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดลในการสร้างความรู้สำหรับผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 โครงการ “การเชื่อมงานวิจัย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้”
20 โครงการการศึกษากลไกทางกฎหมายเพื่อการกลับคืนสู่สังคม ของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะห์และมินดาเนา