เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย
12 โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”
13 โครงการ “การพัฒนากลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
14 การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล
15 โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย”
16 โครงการ “การปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
17 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
18 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและโอกาสทางการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนของประเทศไทย
19 การพัฒนาความร่วมมือของผู้ประกอบการภายในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม กรณีศึกษาเส้นทาง R3E
20 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพบริการของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทาง R3E