เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 2562
12 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน
13 โครงการการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
14 การเปรียบเที่ยบประสิทธิภาพของยาขับเหล็กดีเฟอริโพรนและยายับยั้งช่องทางเข้าของแคลเซียมชนิดทีอีโฟนิดิพีนต่อพยาธิสภาพในสมองของหนูถีบจักรธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน
15 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิจัยเป็นฐาน
16 Assessing border community readiness for health management prior to the special border economic zone in Thailand: A caste study of Sadao district Songkhla province
17 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
18 โครงการการบริหารค่าตอบแทนจูงใจสำหรับอาจารย์ต่างช่วงอายุ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
19 โครงการ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเดงกี่ในการเลี้ยงอย่างต่อเนื่องในเซลล์ C6/36 และ Vero
20 โครงการ ผลของยาไดไฮโดรอาร์ติมิซินินและไพเพอราควินต่อโปรตีน PI3K ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในเม็ดเลือดแดงที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติ