เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
21 การจัดการความรู้ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A's) ที่สอดคล้องกับบริบทการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
22 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
23 รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
24 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 Contract law in Thailand: A proposal for reform of Thai sales law as compared with Japanese contract law and CISG
26 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนเหนือดินของต้นหญ้ายาง
27 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
28 ผลกระทบของการควบคุมภายในต่อการประเมินองค์กรแบบ Balance Scorecard ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
29 การพัฒนาและความพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
30 รายงานการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS