การเปรียบเทียบพฤติกรรม การสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
การเปรียบเทียบพฤติกรรม การสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบพฤติกรรม การสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กันยารัตน์ ตรึงสถิตย์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

กันยารัตน์ ตรึงสถิตย์วงศ์. 2531. การเปรียบเทียบพฤติกรรม การสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กันยารัตน์ ตรึงสถิตย์วงศ์. (2531) การเปรียบเทียบพฤติกรรม การสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กันยารัตน์ ตรึงสถิตย์วงศ์. การเปรียบเทียบพฤติกรรม การสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

กันยารัตน์ ตรึงสถิตย์วงศ์. (2531) การเปรียบเทียบพฤติกรรม การสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0