การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุธิดา สังฆรักษาสัตย์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุธิดา สังฆรักษาสัตย์. 2543. การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาประถมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุธิดา สังฆรักษาสัตย์. (2543) การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุธิดา สังฆรักษาสัตย์. การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุธิดา สังฆรักษาสัตย์. (2543) การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเขตดุสิตในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0