การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต [สังคมศึกษา] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต [สังคมศึกษา] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต [สังคมศึกษา] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จตุพิตร บรรณสาร
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จตุพิตร บรรณสาร. 2545. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต [สังคมศึกษา] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จตุพิตร บรรณสาร. (2545) การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต [สังคมศึกษา] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จตุพิตร บรรณสาร. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต [สังคมศึกษา] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.

จตุพิตร บรรณสาร. (2545) การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต [สังคมศึกษา] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0