การเพิ่มผลผลิตด้วยทฤษฎีข้อจำกัด : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเรือน
การเพิ่มผลผลิตด้วยทฤษฎีข้อจำกัด : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเรือน
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มผลผลิตด้วยทฤษฎีข้อจำกัด : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเรือน
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บรรลือ ชัยสมตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
-

บรรลือ ชัยสมตระกูล. 2544. การเพิ่มผลผลิตด้วยทฤษฎีข้อจำกัด : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเรือน. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

บรรลือ ชัยสมตระกูล. (2544) การเพิ่มผลผลิตด้วยทฤษฎีข้อจำกัด : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเรือน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

บรรลือ ชัยสมตระกูล. การเพิ่มผลผลิตด้วยทฤษฎีข้อจำกัด : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเรือน. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.

บรรลือ ชัยสมตระกูล. (2544) การเพิ่มผลผลิตด้วยทฤษฎีข้อจำกัด : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเรือน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0