การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ชื่อเรื่อง :
การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิจิตรา ลีละศุภกุล
ผู้แต่งร่วม :
เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร, เสมอใจ ชื่นจิตต์

วิจิตรา ลีละศุภกุล. 2544. การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน. สงขลา:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

วิจิตรา ลีละศุภกุล. (2544) การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

วิจิตรา ลีละศุภกุล. การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน. สงขลา:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544. Print.

วิจิตรา ลีละศุภกุล. (2544) การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 43
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 21
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0