โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชวน เพชรแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
พวงเพ็ญ ชูรินทร์, ทวี แก้วมณี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชวน เพชรแก้ว. 2545. โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชวน เพชรแก้ว. (2545) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี. สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชวน เพชรแก้ว. โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชวน เพชรแก้ว. (2545) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี. สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0