ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์
ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์
ชื่อเรื่อง :
ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงนุช วงศ์ชุตินาท
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นงนุช วงศ์ชุตินาท. 2545. ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2002.90

นงนุช วงศ์ชุตินาท. (2545) ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2002.90

นงนุช วงศ์ชุตินาท. ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2002.90

นงนุช วงศ์ชุตินาท. (2545) ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2002.90

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0