ความคาดหวังของครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ความคาดหวังของครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ชื่อเรื่อง :
ความคาดหวังของครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เฉลียว เอี่ยมสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

เฉลียว เอี่ยมสกุล. 2545. ความคาดหวังของครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สถาบันราชภัฏนครปฐม;

เฉลียว เอี่ยมสกุล. (2545) ความคาดหวังของครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 . สถาบันราชภัฏนครปฐม/นครปฐม.

เฉลียว เอี่ยมสกุล. ความคาดหวังของครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. . นครปฐม:สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545.

เฉลียว เอี่ยมสกุล. (2545) ความคาดหวังของครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 . สถาบันราชภัฏนครปฐม/นครปฐม.