การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus)
การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus)
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus)
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
งามผ่อง คงคาทิพย์
ผู้แต่งร่วม :
บุญส่ง คงคาทิพย์, ผ่องพรรณ ศิริพงษ์

งามผ่อง คงคาทิพย์ and others. 2545. การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus). กรุงเทพฯ:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

งามผ่อง คงคาทิพย์ and others. (2545) การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus). ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

งามผ่อง คงคาทิพย์ and others. การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus). กรุงเทพฯ:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.

งามผ่อง คงคาทิพย์ and others. (2545) การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus). ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.