การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
ผู้แต่งร่วม :
-

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร,วิไลลักษณ์ ชินะจิตร..[และคนอื่นๆ]. 2528. การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร,วิไลลักษณ์ ชินะจิตร..[และคนอื่นๆ]. (2528) การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร,วิไลลักษณ์ ชินะจิตร..[และคนอื่นๆ]. การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2528. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร,วิไลลักษณ์ ชินะจิตร..[และคนอื่นๆ]. (2528) การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0