ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย
ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิระยา กรีพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิระยา กรีพัฒน์. 2546. ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิระยา กรีพัฒน์. (2546) ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิระยา กรีพัฒน์. ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิระยา กรีพัฒน์. (2546) ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเลย จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0