การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรปริวรรตที่ 1-5
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรปริวรรตที่ 1-5
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรปริวรรตที่ 1-5
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สานิตย์ สีนาค
ผู้แต่งร่วม :
-

สานิตย์ สีนาค. 2545. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรปริวรรตที่ 1-5. สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, มหาวิทยาลัยศิลปากร;

สานิตย์ สีนาค. (2545) การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรปริวรรตที่ 1-5 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

สานิตย์ สีนาค. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรปริวรรตที่ 1-5. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

สานิตย์ สีนาค. (2545) การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรปริวรรตที่ 1-5 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0