การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก
การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมนึก สินธุปวน
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สมนึก สินธุปวน. 2546. การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.140

สมนึก สินธุปวน. (2546) การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.140

สมนึก สินธุปวน. การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก. . กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.140

สมนึก สินธุปวน. (2546) การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.140

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0