ความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิริกาญจน์ สุยวานิช
ผู้แต่งร่วม :
-

สิริกาญจน์ สุยวานิช. 2547. ความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สิริกาญจน์ สุยวานิช. (2547) ความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สิริกาญจน์ สุยวานิช. ความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.

สิริกาญจน์ สุยวานิช. (2547) ความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.