การพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิริรัตน์ อายุวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

สิริรัตน์ อายุวัฒน์. 2546. การพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิริรัตน์ อายุวัฒน์. (2546) การพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิริรัตน์ อายุวัฒน์. การพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิริรัตน์ อายุวัฒน์. (2546) การพัฒนากิจกรรมการเรียน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0