ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ชื่อเรื่อง :
ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิกุล กันทะวัง
ผู้แต่งร่วม :
สุชาดา บวรกิติวงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิกุล กันทะวัง. 2547. ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิกุล กันทะวัง. (2547) ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิกุล กันทะวัง. ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิกุล กันทะวัง. (2547) ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0