การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน
การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บัณฑิต อินณวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
รหัสดีโอไอ :

บัณฑิต อินณวงศ์ and others. 2548. การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2005.5

บัณฑิต อินณวงศ์ and others. (2548) การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2005.5

บัณฑิต อินณวงศ์ and others. การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2005.5

บัณฑิต อินณวงศ์ and others. (2548) การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2005.5