การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง
การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วุฒินันท์ คงทัด
ผู้แต่งร่วม :
-

วุฒินันท์ คงทัด,วุฒินันท์ คงทัด..[และคนอื่นๆ]. 2547. การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วุฒินันท์ คงทัด,วุฒินันท์ คงทัด..[และคนอื่นๆ]. (2547) การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วุฒินันท์ คงทัด,วุฒินันท์ คงทัด..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วุฒินันท์ คงทัด,วุฒินันท์ คงทัด..[และคนอื่นๆ]. (2547) การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0