การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้
การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้
ชื่อเรื่อง :
การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุภาพร ล้ำเลิศธน
ผู้แต่งร่วม :
รัตติญา ชีวาพัฒน์, กัญณิภา ทัศนภักดิ์

สุภาพร ล้ำเลิศธน and others. 2549. การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้. พิษณุโลก:ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร;

สุภาพร ล้ำเลิศธน and others. (2549) การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

สุภาพร ล้ำเลิศธน and others. การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้. พิษณุโลก:ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. Print.

สุภาพร ล้ำเลิศธน and others. (2549) การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 61
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 55
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0