การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทศนพ กำเนิดทอง
ผู้แต่งร่วม :
อำนาจ สิธิวัฒนผลกุล
รหัสดีโอไอ :

ทศนพ กำเนิดทอง,อำนาจ สิริวัฒนผลกุล. 2549. การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.127

ทศนพ กำเนิดทอง,อำนาจ สิริวัฒนผลกุล. (2549) การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.127

ทศนพ กำเนิดทอง,อำนาจ สิริวัฒนผลกุล. การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.127

ทศนพ กำเนิดทอง,อำนาจ สิริวัฒนผลกุล. (2549) การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.127

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0