ผลของการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลของการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วุฒิยาภรณ์ บัวแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-

วุฒิยาภรณ์ บัวแก้ว. 2548. ผลของการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

วุฒิยาภรณ์ บัวแก้ว. (2548) ผลของการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

วุฒิยาภรณ์ บัวแก้ว. ผลของการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.

วุฒิยาภรณ์ บัวแก้ว. (2548) ผลของการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0