การเปรียบเทียบและหาความคงทนของลักษณะการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ประเทศญี่ปุ่น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนโดยวิธีปกติ
การเปรียบเทียบและหาความคงทนของลักษณะการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ประเทศญี่ปุ่น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนโดยวิธีปกติ
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบและหาความคงทนของลักษณะการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ประเทศญี่ปุ่น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนโดยวิธีปกติ
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รุ่งรวี ลิมป์สถบดี
ผู้แต่งร่วม :
-

รุ่งรวี ลิมป์สถบดี. 2531. การเปรียบเทียบและหาความคงทนของลักษณะการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ประเทศญี่ปุ่น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนโดยวิธีปกติ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งรวี ลิมป์สถบดี. (2531) การเปรียบเทียบและหาความคงทนของลักษณะการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ประเทศญี่ปุ่น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนโดยวิธีปกติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งรวี ลิมป์สถบดี. การเปรียบเทียบและหาความคงทนของลักษณะการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ประเทศญี่ปุ่น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนโดยวิธีปกติ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งรวี ลิมป์สถบดี. (2531) การเปรียบเทียบและหาความคงทนของลักษณะการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "ประเทศญี่ปุ่น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนโดยวิธีปกติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0