แนวความคิดในการจัดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แนวความคิดในการจัดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
แนวความคิดในการจัดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มณฑา วีระไวทยะ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มณฑา วีระไวทยะ. 2550. แนวความคิดในการจัดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มณฑา วีระไวทยะ. (2550) แนวความคิดในการจัดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มณฑา วีระไวทยะ. แนวความคิดในการจัดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มณฑา วีระไวทยะ. (2550) แนวความคิดในการจัดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=