ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด
ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด
ชื่อเรื่อง :
ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมชาย กล้าหาญ
ผู้แต่งร่วม :
ชลิตา ชินพันธ์
รหัสดีโอไอ :

สมชาย กล้าหาญ,ชลิตา ชินพันธ์. 2550. ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2007.109

สมชาย กล้าหาญ,ชลิตา ชินพันธ์. (2550) ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด. ภาควิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2007.109

สมชาย กล้าหาญ,ชลิตา ชินพันธ์. ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2007.109

สมชาย กล้าหาญ,ชลิตา ชินพันธ์. (2550) ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด. ภาควิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2007.109

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนภายในโซน
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก