การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]
การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประไพภัทร คลังทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ประไพภัทร คลังทรัพย์,ประไพภัทร คลังทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. 2551. การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประไพภัทร คลังทรัพย์,ประไพภัทร คลังทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประไพภัทร คลังทรัพย์,ประไพภัทร คลังทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประไพภัทร คลังทรัพย์,ประไพภัทร คลังทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0