การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี
การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี
ชื่อเรื่อง :
การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
อภินันท์ สุวรรณรักษ์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์. 2551. การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.11

ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์. (2551) การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.11

ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์. การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.11

ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์. (2551) การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.11

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 93
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 88
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0