การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมปอง สรวมศิริ
ผู้แต่งร่วม :
ไพโรจน์ ศิลมั่น, อำพล วริทธิธรรม
รหัสดีโอไอ :

สมปอง สรวมศิริ and others. 2550. การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.41

สมปอง สรวมศิริ and others. (2550) การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.41

สมปอง สรวมศิริ and others. การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.41

สมปอง สรวมศิริ and others. (2550) การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.41

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0