ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ชื่อเรื่อง :
ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ผู้แต่งร่วม :
อานุภาพ วรรณคนาพล, กานดา หวังชัย

เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน and others. 2550. ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน and others. (2550) ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน. ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน and others. ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน and others. (2550) ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน. ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0